Klankbordgroep Grondstoffenbeleidsplan

Klankbordgroep Grondstoffenbeleidsplan

Klankbord algemene

Bij het tot stand komen van een nieuw grondstoffenbeleidsplan wordt er veel waarde gehecht aan de mening van de inwoners. Gemeenten kiezen er vaak voor om een klankbordgroep in het leven te roepen die op een aantal momenten meedenkt met de gemeente over bepaalde thema’s en onderzoeksvragen. Wij ervaren dat het thema afval leeft onder inwoners en dat inwoners daarom ook graag mee willen denken met een grondstoffenbeleidsplan. Blouw advies heeft voor meerdere gemeenten een klankbordgroep samengesteld en begeleid.

Bijvoorbeeld voor de gemeente Dronten. Ruim 200 inwoners hadden, tijdens het inwonersonderzoek over afvalinzameling, aangegeven mee te willen denken met de gemeente over afvalinzameling, afvalscheiding en het grondstoffenbeleid. We hebben een analyse gehouden op kenmerken (variatie in woonplaats, leeftijd etc.) waardoor er een diverse klankbordgroep is ontstaan. Zowel voor de klankbordgroep als de overige groep hebben we een aanpak opgesteld.

Inmiddels is de klankbordgroep in de voorbereidingsfase en onderzoeksfase van het grondstoffenbeleidsplan meerdere keren digitaal bijeengekomen. Op een open, kritische maar constructieve wijze, hebben de deelnemers waardevolle adviezen gedeeld die in het vervolgtraject meegenomen worden voor nadere uitwerking. De hoofdlijn is samengevat en als uitgangspunt/randvoorwaarde opgenomen in een bestuurlijke startnotitie voor de Raad. Ook in de besluitvormingsfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase gaan we inwoners (de klankbordgroep) betrekken om de eigen- en mede verantwoordelijkheid van inwoners te vergroten.